Експериментиране на методика за кондиционна подготовка с републиканския шампион по плуване на 100 м. свободен стил, Цанко Цанков - част 1

       

автор: Юлиан Карабиберов 

   Въведение

  Поради проявения интерес от читатели на болога на JK Fitness, към кондиционната подготовка на плувеца Цанко Цанков и по-специално коренната й промяна само за няколко месеца от спринта към маратона, предлагаме настоящия материал, подготвен за публикуване в научното списание "Наука и спорт" преди 2 години. Статията се публикува за първи път и разглежда погготовката на Цанко в спринта, където подобрява личното си постижение. То е постигнато непосредствено преди коренно променената схема на физическа подготовка за развиване на издръжливостта с цел преплуването на Бургаския залив, където българският плувец се справя отлично, поставяйки рекорд за най-голямо преплувано разстояние в акваторията на Черно море.

  МС Цанко Цанков записва името си в историята на плуването, като печели златен медал в дисциплина 100 м св.стил в 50 м. басейн с резултат 52.39 сек. през състезателен сезон 2017/2018 година. С този личен рекорд, Цанков се превръща в най-възрастният притежател на национална шампионска  титла, от основаването на българското състезателно плуване. През сезон 2017/2018 год. става републикански шампион в 25 м. басейн и в дисциплините 50 м. свободен стил с 22.80 сек и 100 м съчетано плуване с 55.72 сек (27-мо място в света).

  100 м свободен стил е дисциплина, която се счита за олицетворяваща плуването изобщо и за редица специалисти е ориентир за равнището на плуването в дадена държава. За това тази дисциплина е наричана кралска, еталонна, класическа.

  Практиката в плуването, показва, че в спринтовите дисциплини, където водещо двигателно качество е бързината, най-добрите резултати обикновено се реализират във сравнително ранна възраст, около 23- 25 години.

                                         


Цел на изследването:

  В настоящето изследване се цели да се покажат особеностите и предимствата на системата за кондиционна подготовка „JK Fit Motion – Professional”, използвана в кондиционната подготовка на българския състезател през сезон 2017/2018 година в сравнение с предходните години и специално 2016/2017 година, в която плувецът постига най-добрите си резултати в спринта до този момент. Сезон 2017/2018 година обаче, се оказва сезона  в който българският плувец реализира най-добрите си резултати в кариерата си, и то на 31 годишна възраст.

  Счита се, че анализа на подготовката през този сезон ще допринесе за обогатяване на знанията на треньорите и даде насоки за целенасочена работа в областта на кондиционната подготовка в плуването.

  Задачи на изследването:

1. Да се направи сравнителен анализ на кондиционната подготовка през последните два състезателни сезона, през които са постигнати най-добрите спортни резултати в спринтовите дисциплини на състезателя по плуване Цанко Цанков;

2. Да се покаже ефективността на разработената система за кондиционна подготовка „JK Fit Motion” в спорта плуване, на базата на анализа на изследваните показатели от използваните тестове и резултатите от състезанията през двата състезателни сезона;

3. Да се дадат препоръки за спортната практика, касаещи методиката на кондиционна подготовка в спринтовите дисциплини в плуването.

  Обект на изследването:

  Обектът на изследването беше развиването на двигателни качества на българския плувец Цанко Цанков.

  Предметът се състоеше в проверка на това по какъв начин тренировъчната работа по системата „JK Fit Motion” подпомага оптималното развиване на двигателните качества и способността за използването им в спорта плуване.

  Продължителност на изследването: 9 месеца.

  Методика на изследването

  За реализиране на поставената цел и задачи на изследването бяха използвани методите: педагогическо наблюдение и тестиране - измерване нивото на двигателните качества и способности за реализацията им в състезанията на българския състезател по плуване Цанко Цанков.

  Изследването беше проведено в периода от 15 август 2016 год. до началото на месец януари 2017 год., наричан за краткост цикъл 2017 и в периода от 15 август 2017 год. до месец януари 2018 год., наричан за краткост цикъл 2018.  Периодите на изследването бяха съобразени с началните етапи на започване на подготовката и времето за провеждане на националните шампионати, в които състезателя трябваше да реализира най-високите си спортни постижения.

  Преди започване на кондиционната подготовка, след завършването й през всеки сезон, както и след всеки тренировъчен модул се извършваше тестиране на телесен състав, достигнато ниво на силови възможности и специална работоспособност във водна среда.

  За тестиране на телесния състав се използваше южнокорейска апаратура IN Body 3 на Bio Space, работеща с биоелектрически импеданс. Измерваха се 20 показателя, като считаме за удачно в настоящата статия да предложим само изменението на показателите чиста мускулна маса (ЧММ) в кг, % телесни мазнини, общо количество мазнини в тялото в кг и телесно тегло в кг.

  Силовите възможности контролирахме чрез тестова батерия от упражнения, от които предлагаме - набиране на висилка до отказ (брой набирания за силова издръжливост), повдигане на щанга от тилен лег с 85% интензивност, брой и кг. (85% от единичния повторен максимум - 1ПМ) и мъртва тяга изпълнявана с максимална тежест в кг. Статичната силова издръжливост при задържане на определена поза, оценявахме чрез упражнението „планк“, изпълнявано без и с тежест на гърба (време за задържане на диск от щанга).

  На табл. 1 са показани спортните резултати в дисциплините 50 м. свободен стил, 100 м. свободен стил и 100 м. съчетано плуване за изследвания период.

                                                                   Таблица 1

   Сп. резултат

Цикъл

     50 м. св. стил

      25м. басейн

   100 м. св. стил

     50м. басейн

100 м. съчетано плув.

      25м. басейн

        2017

        23.87 сек

       53.87 сек

        57.10 сек

        2018

        22.8 сек

       52.39 сек

        55.72 сек      

 

  Във връзка с решаването на първата поставена задача, а именно преглед на специализирана литература, касаеща съществуващата до момента методика на кондиционната подготовка в плуването се установява, че не се среща изградена цялостна българска система на кондиционна подготовка в плуването. В литературата е налице добре разгледана структура и класификация на зоните на тренировъчните натоварвания  за развиване на двигателното качество издръжливост (Изов Н., 2017).

  Кондиционната подготовка през цикъл 2017 не се различаваше от стандартната методика използвана в предходните тренировъчни цикли, а именно: общо-подготвителен период с продължителност 8 седмици, при който приоритетно се използваха силови кръгови тренировки с тежести и на машини; специално-подготвителен период с продължителност 6 седмици, през който се прилагаха приоритетно тренировки за силова издръжливост с използване на спортни уреди, ластици, изокинетични тренажори; състезателен период с продължителност 4 седмици, през който във физическата подготовка се използваше приоритетно специализирана и специална работа в утежнени и облекчени условия.

  Планиране и провеждане на кондиционната подготовка по системата JK Fit Motion

  Тренировъчните програми “JK Fit Motion” се реализираха в JK GYM Nautilus и фитнес залата на спортен комплекс „Българско школо“.

  При разработване на програмния продукт  беше използвана стратегията на успоредно-последователно развиване на физическите качества, тяхното прерастване в двигателни качества, последващото им надграждане във възможности за проявлението им и тяхното трансформиране в способности за изява в състезателна обстановка.   Използваната модулна схема обхвана преимуществено целенасочена поетапна  тренировъчна работа за развиване на едно или повече определени качества, формирайки функционални основи за усъвършенстване и на други още по-тясно специализирани, имащи значение за плуването. Беше обърнато внимание на  общофизическата подготовка (ОФП) и особеното й значение за превенцията от спортни травми и поддържането на  добро  здравословно състояние. Освен това, изискване беше не само осигуряването на моментно положително тренировъчно въздействие, но и на посттренировъчен/последействащ тренировъчен ефект от вече използвани средства върху следващите, които ще бъдат използвани. Така се осигуряваше наслагване на тренировъчни ефекти и възможност за взаимно потенциране на изгражданите двигателни качества.

Принципите и цялостната стратегия на работа по системата “JK Fit Motion” са разгледани в друга наша публикация (Карабиберов Ю., 2016)

 Тренировъчната работа беше планирана с оглед постигане на връх на спортната форма за участие в националния шампионат. Кондиционните тренировки се провеждаха 3 пъти седмично.                                                          

  Цялостния цикъл от подготовката на Цанков, беше структуриран от 3 изграждащи модула с продължителност от по 6 седмици и един възстановителен, както следва:

                                                                                 Модул 1 (базов)

                                       Цел (основен атрактор) – СИЛА

                                         Продължителност – 6 седмици

    ..... следва продължение ....                                                                                                                 Колеж по спорт "Био Фит"

  

Коментари: 0
Към тази публикация още няма коментари. Защо не напишете първия коментар още сега?
Коментирайте статията

Вашият email адрес няма да се публикува. Задължителните полета са маркирани със *