Методика на кондиционна подготовка на плувеца МС Цанко Цанков - част 3

                                                                                  

                                                            ............... продължение                                                                                             Автор: Юлиан Карабиберов

                                                                                           Модул 3 (трансформиращ)

                Цел (основен атрактор)СИЛОВО- СКОРОСТНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ

                Задачи:

-          Развиване на силово- скоростната издръжливост;

-           Поддържане на силата и специфичната бързина;

-          Трансформиране на постигнатите двигателни качества и възможности в способности за ефективната им изява в състезателни условия

              Продължителност на модула  – 6 седмици

    Силовите занимания се провеждаха два пъти седмично, като в първото акцента падаше върху поддържането на нивото на силата, а във второто на поддържането на  специфично-скоростните действия до момент на понижение на скоростта на изпълнението им.   

  В този модул в най-голяма степен се извърши трансформацията на двигателните възможности в способности за изявата им в състезателна обстановка. Най-използваната тренировъчна дейност беше функционално-координационната по системата „JK Fit Motion - Professional”. Тя беше надстройката на потенциращо-синергиращата я високоинтензивна тренировъчна работа извършена в предходния модул. Тренировъчните средства по тази система свързаха характерните силови и силово-скоростни движения в цялостни специализирани комплексни действия близки до спецификата на движенията в спорта плуване и така помогнаха за реализирането на ефективно и успешно плуване. Средствата се характеризираха с високата си интензивност специфична за плуването и координационна сложност при продължителност на изпълнение 20 сек. и интервал на почивка също 20 сек. Използваха се 6 упражнения ангажиращи мускулите на цялото тяло. Съкратените интервали на почивка оказаха положително въздействие върху анаеробната силово-скоростна издръжливост и способността на организма да работи устойчиво в условията на хипоксия и нарушено алкално-киселинно равновесие. Считасе, че именно този тип тренировки, като най-тежки за състезателя, помогнаха за съхраняване на ефективността на плуване на фона на прогресивно нарастваща умора.

  Упражненията използвани в този модул, целяха не само постигане на ефективна специална дейност и разнообразие, но и интегриране на отделни страни на психо-физическата подготовка в единен функционален механизъм, контролиран от самия състезател. Този механизъм даде възможност както за изява на вложения от състезателя труд до момента, така и за демонстриране на придобития от него двигателен потенциал.

  Поддържа се становището, че в основата на двигателните качества подчертано стои силата, като с напредването на подготовката се акцентираше именно върху нейната функционалност (функция на силата), респективно върху ефективното й използване при изпълнение на идентични с плувния спорт двигателни действия. Ето защо в трите модула вниманието последователно се насочваше към посоката на мускулните напрежения и тяхното разпределение през цялата амплитуда на движенията използвани в тренировките. За това и в тренировъчната схема се очертава тенденция към последователен преход от „чисто“ базово-силови, към регионални силово-скоростни и накрая към глобални функционално-координационни упражнения и комплекси.

  За нуждите на подготовката, специално  през този модул, бяха изградени авторски съоръжения и тренажорни устройства в спортен комплекс JK GYM Nautilus, където се провеждаше част от подготовката на сухо. 

  На таблици 3А и 3Б са показани резултатите от използваните педагогически тестове, съответно през годишен цикъл 2018 год. и годишен цикъл 2017 год .

                                                                таблица 3А                           

                   Модул

Показател

   начало 1            край 1

     край 2       

      край 3

Набиране на висил. /бр.

       8                       15

         20

          22

Повдиг. щанга/ бр.и кг

     3/ 60                  5/ 75  

      6/ 82 кг

      8/  80 кг   

Мъртва тяга  / кг

       74                      98

         98

         95

Табл. 3Б / висилка              8                        12                          16                          17

                   лег                    3/ 62                  5/ 72                     5/ 78 кг                6/ 80 кг

                   тяга                    75                       88                          92                           95

  От таблиците се вижда, че по-голям прираст по всички показатели се наблюдава в годишен цикъл 2018 год. Началните стойности на показателите от двата цикъла са с малки разлики, като дори тези от цикъл 2017 год са по-високи при тестовете повдигане на щанга от тилен лег и мъртва тяга с максимална тежест. В края на годишния цикъл максималните силови възможности измерени чрез упражнението мъртва тяга са еднакви, но съществени различия се наблюдават при упражненията при които приоритетно се проявява способността силата да се поддържа. Така например при повдигането на щанга от тилен лег, броя повторения на използваната тежест от 80 кг е с 2 повече през цикъл 2018 год., независимо от по-високите изходни данни при цикъл 2017 год. При теста набиране на висилка, броя на повторенията се увеличава от 8 на 22 за цикъл 2018 год, срещу от 8 на 17 за 2017 год. (табл.3А и табл. 3Б). Това показва, че коефициента на полезно действие (КПД), даващ информация за степента на използване на наличната сила във водна среда е по-голям през състезателния сезон 2018 година. От таблица 3А се вижда и това, че през този сезон, максималните силови възможности в модул 3 се понижават в сравнение с тези в модул 2, срещу непрекъснато увеличаващи се такива във всеки модул през цикъл 2017 год. Този факт потвърждава схващането, че в етапа на високо спортно майсторство особено значение придобива способността за ефективно усвояване на силата с специална среда. Тези способности се усъвършенстват чрез използваните функционално-координационни тренировки и включваните в тях специфични и специализирани комплексни упражнения изпълнявани в подходящата зона на мощност, характерна за спортно-състезателната дисциплина. Именно такива тренировъчни упражнения бяха включени в последния модул от подготовката на състезателя Цанко Цанков. Независимо, че те могат да доведат до известно понижаване на силата, то значително се подобрява способността за ефективното й използване в състезателни условия.

 Анализът на получените резултати от показателите информиращи за промяната на телесния състав, съответно през годишен цикъл 2018 год. и годишен цикъл 2017 год. показва, че през сезон 2018 год. са постигнати по-високи стойности на чистата мускулна маса, при запазено състезателно телесно тегло. Анализът сочи, че функционално-координационните тренировки провеждани през третия, последен модул на сезон 2018 год. са довели да запазване на количеството чистата мускулна маса постигната в предходния модул - 16,2 кг в края на последните два модула. В същото време през сезон 2017 год., в последния период от подготовката се бележи загуба на чиста мускулна маса с 0,9 кг. Кондиционната подготовка през сезон 2018 год. се отразява по-благоприятно и върху намаляването на процента телесни мазнини. Може да се счита, че увеличения общ метаболизъм в следствие на по-голямото количество мускулна маса, води до понижаване на процента телесни мазнини, независимо че тяхното общо количество е запазено в сравнение с предходния годишен цикъл. Може да се твърди, че през сезон 2018 год. е постигнато целесъобразно оптимизиране на телесния състав, съответстващ на спорта плуване.

  Анализа на резултатите на изследваните показатели от педагогическите тестове показва, че е налице постепенното им повишаване. Логично е по-голямата степен на подобряване на максималните силови възможности в първите два модула и незначителното им понижаване в трети модул. В замяна на това пък, се бележи непрекъснат прираст в трите модула на показателя за силова издръжливост. Темпа на неговия прираст е намален в трети модул, като се счита, че това се дължи на усложняването на упражненията в координационно отношение и нуждата от изграждане на способности за управление и контрол на сложни многоставни упражнения с насоченост силова издръжливост. Въпреки че дисциплината в която се състезава Цанко Цанков е спринтова, то нейната продължителност е такава, че тя попада в гликолитичната зона на мощност със субмаксимална интензивност, което прави двигателното качество силова издръжливост от първостепенно значение за спортния резултат, а не максималните силови възможности. Това очерта основната насока за планиране на кондиционната подготовка в отделните модули, съобразно крайните нужди на състезателя за добър спортен резултат.

  Изводи и препоръки:

1.      Липсата на единна система за кондиционна подготовка в плуването в България показа, че е необходимо изграждането на такава, която да отговори на нарасналите нужди на спорта и даде нов тласък в развитието на спортните постижения.

2.      Направения сравнителен анализ на спортните резултати от двата най-силни състезателни сезона, и по-конкретно постижението от 52.39 сек в дисциплина 100 м св.стил, както и анализа на резултатите от използваните тестове оценяващи нивото на кондиционна подготвеност през тези сезони, на националния шампион Цанко Цанков, показа ефективността на използваната модулна схема за планиране на кондиционна подготовка по системата “JK Fit Motion”.

3.      Успешното апробиране на българската тренировъчна система “JK Fit Motion”, очерта основните насоки на съдържание, структуриране и разпределение на работата за развиване и ефективно  използване на двигателните качества в спринтовите дисциплини в спорта плуване, което дава основание за търсене на нови възможности за по-нататъшното й развитие и интегриране в цялостната подготовка на българските плувци.

  Препоръка:

  Препоръчва се, българските треньори- специалисти  в спорта плуване, да използват кондиционните треньори подготвяни да работят по системата „ JK Fit Motion, в Колеж по спорт “Био Фит“.

                                                                                                                                                                                                                       JK Fitness § Колеж по спорт "Био Фит"

Коментари: 0
Към тази публикация още няма коментари. Защо не напишете първия коментар още сега?
Коментирайте статията

Вашият email адрес няма да се публикува. Задължителните полета са маркирани със *