Kондиционната подготовка в спорта – част 3

                        Продължение .....                                                                Автор: Юлиан Карабиберов


                                    

Какво трябва да се знае за да се изполват ефективно тези средства?

 

  На първо място

  За да се постигнат високи и стабилни резултати, състезателят трябва да е здрав и устойчив на травми. Анализът на травматизма специфичен за спорта и експертното диагностициране на слабите звена в опорно-двигателния апарат на конкретния състезател са в основата на превенцията и успешната работа без контузии и в състояние на добро здраве. Самата работа е желателно да се предхожда от диагностициране не само на здравословното, но и на физическото състояние и ниво на тренираност на спортиста. Изборът на подходяща тестова батерия с цел, изработването на индивидуален психо-физически профил зависи от вида и спецификите на практикувания спорт, квалификацията и моментните възможности на изследвания спортист.

 

  На второ място

  За да се провежда качествена силова подготовка, трябва обстойно да се познава техниката на изпълнение на тежкоатлетическите упражнения – едноставни и двуставни бавно-динамични, културистични със свободни тежести и на машини работещи на изокинетичен принцип; базови многоставни, взривни тежкоатлетически – тяга, клек, полуклек, обръщане до гърди, изтласкване, изхвърляне.

  Спецификата на проявление на състезателните усилия в конкретните спортове, най-вече скоростно-силови, налага да се изучат и правилните техники на изпълнение на естествените плиометрични (вкл. скокове в дълбочина) и балистични упражнения от леката атлетика. Ползата от вграждането на скоростно-динамичен елемент в специалните движения, т.е. в тяхното скоростно проявление.

  Лекоатлетическите упражнения допринесят за подобряване на бързината на придвижване, ефективността за използване на енергията на еластична деформация (рекуперативна енергия), ефективността на използване на маховите движения за синергиране на работната фаза.

 

  На трето място

  Скоростно-силовите упражнения в спорта Лека атлетика ще помогнат да се оползотворят ефективно изградената сила с тежкоатлетическите средства и методи и директо ще повишат така нужната бързина във всички специални движения - скокове, хвърляния, забивания, сервизи, стрелба в коша, придвижвания, удари, реакция и именно това налага детайлно изучаване на средствата за развиване на бързината във всичките й форми на проявление. Изключително важен момент е кондиционният специалист да умее да различава ефекта от прилагането на високоинтензивни силови и високоинтензивни скоростни натоварвания, които генерират високи напрежения, но с различни времеви параметри и степен на мускулна изолация.

  Кардиоупражненията изпълнявани в ниските и средни зони на мощност, ще са отлично средство за възстановяване и за развиване на аеробната издръжливост и възможностите на обезпечаващата кардио-респираторна система на организма. Те ще са полезни за повишаване способностите за бързото възстановяване между изпълняваните тренировъчни серии, след и между мачовете и турнирните двубои и т.н. В тази връзка е наложително запознаването със средствата повишаващи икономизацията в работата на всички системи на организма.

 

  На четвърто място

  Трансформиране на наличния психо-моторен потенциал в специални двигателни действия, чрез използване многообразието от функционално-координационни тренировъчни форми на системата  JK Fit Motion“ – изграждане на функции на мускулите, директно обслужващи конкретната състезателна дейност. Веднага искаме да поясним, че използването на понятието „трансформация“ е условно. Нека под трансформация да разбираме придобиване на способности за ефективно използване на наличен двигателен (психомоторен) потенциал в един или друг вид спортно-състезателна дейност. В крайна сметка ни интересува най-много, как ще функционира работната система – мускулите и как ще се реализират техните силови възможности с цел осигуряването на специална работоспособност на високо ниво.

  Интелигентно построените функционално-координационни тренировки ще помогнат да се реализират в специфични условия възможно най-голям процент от двигателните качества изградени чрез силова и скоростно-силова тренировка. Най-ефективни в това отношение, безспорно ще са моделиращите тренировки и контролните състезания, но единственият проблем при тях е евентуално съществуващ лимитиращ фактор, какъвто е напр. топката в спортните игри, позиционирането на противника в единоборствата и бойните спортове, мек сняг при слалома.

  Функционално-координационните тренировки при относително запазени нива на силата ще са факторът, който ще интегрира елементите на психо-физическата и технико-тактическата подготовка в хармонизирана и балансирана енергийно-информационна система; именно такава система ще бонифицира и предимство по време на състезание.   Ако не се познава в детайли  спецификата на високоинтензивната функционално-координационна тренировъчна дейност, вкл. при нарастваща умора, не ще се постигне възможно най-високия „коефициент на полезно действие“ – КПД.

 

  Според насочеността на въздействие, съобразно технико-динамичната характеристика на тренировъчните средства представяме следната схема:


Упражнения:

 I-ва група: превантивни, мобилизиращи, равновесни, гимнастически

II-ра група: Тежкосилови (тежкоатлетически, културистични)/ Лекоатлетически (балистични, плиометрични, кардио)

III-та група: Функционално-координационни

IV-та група: Моделиращо-състезателни

 

  Всяка от четирите групи  упражнения решава специфични задачи от тренировъчния процес:

I-ва група – задачи свързани приоритетно със здравето и общото укрепване на организма на спортиста;

II-ра група – задачи свързани приоритетно с развиване на силата, бързината и издръжливостта, както и на останалите двигателни качества и функционални възможности;

III-та група - задачи свързани приоритетно с развиването на способности за ефективно използване на двигателния потенциал;

IV-та група – задачи свързани със спортното представяне в състезателна среда.

 

  На пето място

  Реална самооценка на техничeското изпълнение на всяко от горепосочените упражнения, от страна на самия състезател.

  Детаилното познаване на техниката от страна на трениращия, а не само от треньора, е задължително условие за успешна съвместна работа. За това е нужно задълбочено изучаване и осмисляне на техниката на изпълнение на упражненията, контрол в отделните фази на мускулните контракции, владеене на варианти използвани при променящи се условия, способности за откриване и анализ на грешки, техника на взимене и оставяне на уреда с цел безопасност при трениране и т.н., докато се стигне до автоматизираност на движенията. Това не отрича непрекъснатия съзнателен контрол и връзка мисъл-действие. Нивото на интелигентност на състезателя е определящо за бързото усвояване на знания и за неговото самоусъвършенстване.

 

  На шесто място

  С каква материална база разполага треньорът.

  Добре оборудваната зала за тренировка означава, че са създадени условия за високоефективен, безопасен и бързо реализируем творчески тренировъчен процес.

  Създаването на българската тренировъчна система “JK Fit Motion (виж. www.fitmotion.eu) стана реалност, благодарение на творчески изградения от Колеж по спорт „Био Фит“ спортно-тренировъчен и възстановителен комплекс „JK GYM Nautilus” с обща площ от 3000 кв.м. (виж www.gym.jkfitness.bg). Комплексът разполага с 5 самостоятелно оборудвани тренировъчни зали със специфични функции и спортно-възстановителен център. Повечето от уредите и съоръженията са авторски и позволяват провеждането на висококачествени тренировки с използването на всички горепосочени форми за физическо въздействие. Предложената система за кондиционна подготовка е изградена на територията на този комплекс. Вижте част от подготвените по системата състезатели на личния сайт на автора: https://julian-karabiberov.com/athletes.

                                                                                                                                                                        JK Fitness
 

 


  Създаването на българската тренировъчна система “JK Fit Motion (виж. www.fitmotion.eu) стана реалност, благодарение на творчески изградения от Колеж по спорт „Био Фит“ спортно-тренировъчен и възстановителен комплекс „JK GYM Nautilus” с обща площ от 3000 кв.м. (виж www.gym.jkfitness.bg). Комплексът разполага с 5 самостоятелно оборудвани тренировъчни зали със специфични функции и спортно-възстановителен център. Повечето от уредите и съоръженията са авторски и позволяват провеждането на висококачествени тренировки с използването на всички горепосочени форми за физическо въздействие. Предложената система за кондиционна подготовка е изградена на територията на този комплекс. Вижте част от подготвените по системата състезатели на личния сайт на автора: https://julian-karabiberov.com/athletes

Коментари: 0
Към тази публикация още няма коментари. Защо не напишете първия коментар още сега?
Коментирайте статията

Вашият email адрес няма да се публикува. Задължителните полета са маркирани със *