Общи положения

Съобщението за поверителност е информация, която "ДЖЕЙ КЕЙ ФИТНЕС" ЕООД предоставя на своите клиенти използващи интерент сайта jkfitness.bg, описваща как събираме, използваме, съхраняваме и разкриваме личната информация, която обработваме като администратор на лични данни. "ДЖЕЙ КЕЙ ФИТНЕС" ЕООД признава значението на защитата личната и поверителна информация във всичко, което правим. Това съобщение за поверителност е част от нашия ангажимент да гарантираме, че обработваме Вашите личните данни добросъвестно и законосъобразно. Съобщението също така обяснява Вашите права по отношение на информацията, чието обработване контролираме.

Администратор на данни "ДЖЕЙ КЕЙ ФИТНЕС" ЕООД

Адрес: ГР. СОФИЯ 1700, РАЙОН Р-Н ЛОЗЕНЕЦ, УЛ. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ № 191
Е-поща: GYM@JKFITNESS.BG
Телефон: +359 887517071 
Представляван от Юлиан Карабиберов (управител)

КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА С ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ / ЕДИННА ТОЧКА ЗА КОНТАКТ ПО ОРЗД

Всички запитвания към длъжностното лице по защита на данните следва да се адресират до електронен адрес gdpr@jkfitness.bg

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТКА

Вашите лични данни се обработват във връзка с:

 1. Правилно функциониране на интернет страницата и подобряване на обслужването на посетителите ѝ чрез използване на „бисквитки“;
 2. Продажба и доставка на поръчани стоки;
 3. Осигуряване на възможност за бързо въвеждане на данни при бъдещи поръчки. Получаване на достъп до Любими продукти, История на поръчките, Периодични плащания, Рекламации, Транзакции. Заявяване на желание за получаване на информационен бюлетин;
 4. Предоставяне на информация към клиенти, включително по подадени от тях запитвания.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА

Правното основание за обработка на Вашите личните данни, предоставени във връзка с целите по т. 2, 3 и 4, е Чл. 6, т. 1, б. “б“ от ОРЗД (обработването е необходимо за изпълнението на договор). Правното основание за обработка на Вашите личните данни, предоставени във връзка с целите по т. 1, е Чл. 6, т. 1, б. “а“ от ОРЗД (субектът на данните е дал съгласие).

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Данните се предоставят само ако това се предвижда и/или изисква от нормативната уредба и/или във връзка с изпълнението на договора между Вас и "ДЖЕЙ КЕЙ ФИТНЕС" ЕООД. Получатели могат да бъдат:

 • Вие самите или изрично упълномощени от Вас лица;
 • Служители на "ДЖЕЙ КЕЙ ФИТНЕС" ЕООД, доколкото преките им служебни задължения включват обработка на лични данни на клиенти;
 • Обработващи лични данни по възлагане и от името на "ДЖЕЙ КЕЙ ФИТНЕС" ЕООД, свързано си извършването на: куриерски услуги;
 • Публични органи (контролни органи на държавна и местна власт и управление в предвидени от закона случаи).
 • Надзорен орган по защита на личните данни (За България - КЗЛД).

СРОК, ЗА КОЙТО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за по-дългия срок измежду:

 • до изтриване от субекта на данни (за данните от вашия профил);
 • срока на договора;
 • нормативно установени срокове - 5 години (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс);
 • приключване на евентуални производства пред надзорен орган/съд;
 • до отпадане на необходимостта от използването на информацията.

ПРАВА, С КОИТО РАЗПОЛАГАТЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ВАС ЛИЧНИ ДАННИ

Вие имате право да изискате от нас достъп до, коригиране или изтриване на Ваши лични данни, или ограничаване на обработването им, както и правото да направите възражение срещу обработването на Вашите данни, а също така и правото на преносимост на данните. При необходимост, Единна точка за контакт по ОРЗД ще Ви предостави допълнителна информация и съдействие за упражняване на Вашите права. В случай, че обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време, като това не се отразява на законосъобразността на обработването до момента на оттегляне на съгласието.

ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН

Вие имате право на жалба до надзорен орган. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни. Адрес за кореспонденция - гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2; Телефон - 02 915 3 518; Интернет страница - www.cpdp.bg

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТА ДЪРЖАВА ИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ

"ДЖЕЙ КЕЙ ФИТНЕС" ЕООД не предава вашите данни към трета държава или на международна организация.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Предоставянето на личните данни е задължително за изпълнението на услугите, предлагани от "ДЖЕЙ КЕЙ ФИТНЕС" ЕООД.

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

"ДЖЕЙ КЕЙ ФИТНЕС" ЕООД не използва автоматизирано вземане на решения при обработката на ваши лични данни.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

В случай на съществена промяна в начина, по който обработваме личните данни и/или в който и да е друг аспект на настоящото Съобщение, "ДЖЕЙ КЕЙ ФИТНЕС" ЕООД ще Ви уведоми за съответната промяна веднага, като Ви предостави обновеното Съобщение.

ПРИ ВЪПРОСИ

По всички въпроси във връзка с личните Ви данни може да е обръщате към Единна точка за контакт по ОРЗД.