ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН JKFITNESS.BG


I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "Джей Кей Фитнес" ЕООД, България, гр. София, област София-град, Столична община, район "Триадица", ул. "Околовръстен път191, ЕИК 131393428, представлявано от г-н Юлиан Карабиберов, управител, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин jkfitness.bg, наричан по-долу "JK Fitness Market"


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: "Джей Кей Фитнес" ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, област София-град, Столична община, район "Триадица", ул. "Околовръстен път" 191

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, област София-град, Столична община, район "Триадица", ул. "Околовръстен път" 191

4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, област София-град, Столична община, район "Триадица", ул. "Околовръстен път ", 191, Email: store@jkfitness.bg, тел: 02 8193950

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 131393428

6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15
тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: гр. София, бул. "Витоша" №18
Телефон: (02) 935 61 13, Факс: (02) 980 73 15
Уеб сайт: www.cpc.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 131393428


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА JK FITNESS MARKET

Чл. 3. JK Fitness Market e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://www.jkfitness.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да закупят и получат предлаганите от JK Fitness Market стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на JK Fitness Market и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да извършват всякакви плащания със JK Fitness Market и неговите дистрибутори, съгласно поддържаните от JK Fitness Market електронни средства за разплащане.

4. Да получават информация за нови стоки, предлагани от JK Fitness Market;

5. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на JK Fitness Market в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите закупуват стоките, на адрес http://www.jkfitness.bg

(2) Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация като изпратят имейл на store@jkfitness.bg.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на JK Fitness Market и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на JK Fitness Market в Интернет.

(4) Доставчикът организира доставката на заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на JK Fitness Market и съгласно настоящите общи условия.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка с покупко-продажбата могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.


IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА JK FITNESS MARKET

Чл. 7. (1) За да използва JK Fitness Market за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.


V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика,  за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в JK Fitness Market.

(1) Извършване на регистрация в JK Fitness Market и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в JK Fitness Market.

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на JK Fitness Market чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка.

(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(7) Потвърждение на поръчката;


VI. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 9. (1) Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, или при регистрацията в JK Fitness Market, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

(2) Доставчикът не предлага, не организира и не осъществява доставки на лекарства, отпускани по лекарско предписание към лица, които имат качеството потребител по ал. 1;

Чл. 10. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на JK Fitness Market.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на JK Fitness Market.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 11. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът имат право да приема авансово плащане за за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 12. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от направената поръчка в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от Доставчика.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не са в състояние да контролират;

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

- за разопаковани и/или отворени от Потребителят хранителни добавки и/или храни за спортисти;

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от покупката в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика.

(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. От сумата, която потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 13. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на JK Fitness Market.

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика JK Fitness Market.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълнят поръчката поради това, че не разполагат с поръчаните стоки, те са длъжни да уведомят за това потребителя и да възстановят платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да доставят на потребителя стоки от същия вид, качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната.

(5) В случай на упражняване на право на отказ за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 14. Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

Чл. 15. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от избраните от Доставчика дистрибутори и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) Не представляват недостатъци на стоките следните случаи:

- особен вкус на хранителната добавка и/или храна за спортисти;

- недостатъчно разбиване на хранителната добавка и/или храна за спортисти при употребата й;

- особен цвят на хранителната добавка и/или храна за спортисти;

- несъвпадение с вкусовите характеристики на хранителната добавка и/или храна за спортисти с други хранителни добавки и/или храни за спортисти или със същата хранителна добавка и/или храна за спортисти;

- наличие на механизми за автоматично или улеснено премахване на защитната мембрана на хранителната добавка и/или храна за спортисти при отваряне;

- оставащ срок на годност на хранителната добавка и/или храна за спортисти, който според обстоятелствата може да се направи извод, че е достатъчен за консумацията на цялата хранителна добавка и/или храна за спортисти.

Чл. 16. Доставчикът не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 17. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.


IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 18. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика.

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика.

Чл. 19. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес http://www.jkfitness.bg/customer/account/forgotpassword/


X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на JK Fitness Market.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.

В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 21. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://www.jkfitness.bg/privacy, заедно с всички допълнения и изменения в тях.


XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 22. Настоящите общи условия на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

• при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълнява задълженията си;

• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

• в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на JK Fitness Market. В този случай продажбата остава в сила и подлежи на изпълнение;

Чл. 23. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва JK Fitness Market в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.


XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 24. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 25. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 26. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на JK Fitness Market и за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което JK Fitness Market не е достъпен поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в JK Fitness Market, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите.

(5) Доставчикът не носи отговорност за изработените от Доставчикът по заявка на Ползвателите хранителни режими и фитнес програми.

Чл. 27. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.


XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 28. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение общите условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 29. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 1 юни 2017 г.